Zagadnienia ogólne

Przedstawione poniżej zasady regulują świadczenie usług rachunkowych, stanowiąc jednocześnie ramową umowę o świadczenie usług. Treść Regulaminu dostępna jest w serwisie www.dorfin.pl i jest dostarczana Klientowi w sposób umożliwiający jej zapisanie na urządzeniu Klienta lub wydrukowanie.

Dostawcą usługi jest DORFIN Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Świętojańskiej 47/48 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369086, NIP 5833115327, Regon 221122870, kapitał zakładowy 76 000 PLN („Spółka”).
Spółka świadczy usługi rachunkowe między innymi w zakresie podatków zagranicznych oraz występowania z wnioskami o przyznanie zasiłków oraz innych świadczeń. Usługi świadczone są dla klientów będących osobami fizycznymi, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”).

Spółka oferuje następujące usługi:
1. usługa rozliczenia podatku zagranicznego (lista krajów dostępna jest na stronie www.dorfin.pl)
2. tłumaczenie dokumentów niezbędnych do świadczenia usługi rachunkowej
3. usługa występowania w imieniu Klienta z wnioskiem o przyznanie zasiłków lub innych świadczeń w państwie zatrudnienia,
4. inne usługi wskazane na www.dorfin.pl

Szczegółowe warunki świadczenia usług opisane są w „Procedurach” i „Zasadach” dotyczących konkretnych usług dostępnych na stronie www.dorfin.pl. Procedury i Zasady określają w szczególności zakres niezbędnych dokumentów i informacji, które są niezbędne do realizacji usługi oraz zasady rozliczenia.

Korzystanie z opisanych wyżej usług wymaga zawarcia umowy ze Spółką poprzez akceptację Regulaminu. Regulamin może być zaakceptowany wraz z wypełnieniem  formularza dotyczącego konkretnej usługi dostępnego na stronach serwisu www.dorfin.pl oraz zaznaczeniem okienka check-box obok zdania “Wyrażam zgodę na treść regulaminu świadczenia usług” lub podczas rejestracji w serwisie www.dorfin.pl. Wypełnienie formularza dotyczącego konkretnej usługi wraz z akceptacją Regulaminu lub rejestracja w serwisie www.dorfin.pl oznacza akceptację przez Klienta niniejszych zasad i zawarcie umowy na warunkach tu określonych.

Spółka wysyła Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu lub podczas rejestracji w serwisie www.dorfin.pl .

Korzystanie z serwisu www.dorfin.pl w celu akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wypełnienia formularza związanego z daną usługą wymaga posługiwania się przez
użytkownika oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej z obsługą cookies i JavaScript.

Zamawianie usług

Klient zamierzający skorzystać z usług oferowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej umowy ramowej powinien:
a) wypełnić formularz dotyczący konkretnej usługi, dostępny na stronie www.dorfin.pl wraz z niezbędnymi załącznikami,
b) uiścić wynagrodzenie za usługę określone w Cenniku.

Rozpoczęcia świadczenia usługi oraz termin realizacji

Świadczenie usług na podstawie niniejszej umowy ramowej rozpoczyna się niezwłocznie, o ile Klient zgłosił Spółce żądanie rozpoczęcia realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od niniejszej umowy ramowej. W przypadku, gdy Klient nie zgłosi żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia, Spółka rozpoczyna świadczenie usług na podstawie niniejszej umowy ramowej począwszy od 15 dnia od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Spółka dokłada starań, by usługi realizowane były w jak najkrótszym terminie, z uwzględnieniem słusznego interesu Klienta, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni. Terminem realizacji usługi jest termin złożenia przez Spółkę w imieniu Klienta kompletnej dokumentacji dotyczącej zamówionej usługi do właściwego organu w państwie zatrudnienia Klienta, skutkujące wydaniem decyzji lub innym zakończeniem postępowania.

Inne usługi

Szczegółowy opis pozostałych usług zamieszczony jest na stronach internetowych www.dorfin.pl .
O zmianach dotyczących poszczególnych usług, usunięciu poszczególnych usług lub dodaniu nowych Spółka będzie informowała Klientów w serwisie www.dorfin.pl.

Opłaty

Korzystanie z usług jest odpłatne. Czynności podlegające odpłatności oraz jej wysokość określa Cennik dostępny w serwisie www.dorfin.pl/cennik i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
Należna opłata stanowi sumę opłat wskazanych w Cenniku za wszystkie zamawiane usługi.
Zapłaty opłat dokonuje się poprzez przelew na rachunek bankowy Spółki, za pomocą systemu płatności online lub gotówką/kartą płatniczą w siedzibie Spółki. Datą płatności w przypadku płatności przelewem jest dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Zwrot opłaty dokonanej przelewem bankowym następuje przelewem. Zwrot opłaty dokonanej gotówką następuje gotówką, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe z przyczyn leżących po stronie Klienta, przelewem – za uprzednią zgodą Klienta.
Spółka rozpoczyna świadczenie usługi po dokonaniu płatności należnej opłaty oraz dostarczeniu Spółce wszystkich niezbędnych dokumentów, których lista dostępna jest w serwisie www.dorfin.pl w zakładkach dotyczących konkretnych usług. Jeżeli z ważnych powodów Spółka nie może wykonać dla klienta usługi, na przykład pojawiły się okoliczności, które zwalniają klienta z obowiązku złożenia zeznania podatkowego, Spółce przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 50% ceny usługi nie mniejszej niż 170 złotych.

Gdy w wyniku świadczenia przez Spółkę usługi odzyskania pieniędzy z czeku z UK, klient osobiście otrzyma odnowiony czek ze zwrotem podatku z Wielkiej Brytanii, zobowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny (np. ustalonej w korespondencji e-mailowej). Gdyby taka korespondencja nie była prowadzona lub nie została zachowana, klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 10% kwoty, na którą wystawiony był odnowiony czek, nie mniej niż 70 GBP.

Reklamacje i komunikacja

Klient może przesyłać zapytania dotyczące funkcjonowania serwisu www.dorfin.pl oraz składać reklamacje dotyczące usług Spółki.
Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres bok@dorfin.pl .
Spółka rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po jej otrzymaniu. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia – Spółka zwraca się do Klienta z prośbą o jej uzupełnienie; w takim przypadku czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o okres odpowiadający czasowi oczekiwania na uzupełnienie reklamacji.
Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Klienta przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.
Prawem właściwym dla realizacji umowy jest prawo polskie.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd właściwy według norm postępowania cywilnego.
Klient będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
Językiem, w którym Spółka porozumiewa się z Klientem jest język polski.
O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie przewidują inaczej Klient może komunikować się ze Spółką:
a) drogą elektroniczną, poprzez adres e-mail bok@dorfin.pl
b) telefonicznie, pod nr tel. 58 350 91 71 – w ustalonych i podanych do wiadomości publicznej godzinach.
c) na piśmie, pod adresem: DORFIN Group Sp. z o.o., ul. Świętojańska 47/48 80-840 Gdańsk
d) za pośrednictwem konta Klienta w serwisie www.dorfin.pl.
Spółka komunikuje się z Klientem drogą elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem konta w serwisie www.dorfin.pl lub na piśmie, przy czym jeśli z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa nie wynika co innego – podstawową formą komunikacji z Klientem są wiadomości e-mail.
Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet, transmisją danych oraz połączeń telefonicznych zgodnie z taryfą swojego operatora.

Dane osobowe

Z chwilą dokonania rejestracji w serwisie www.dorfin.pl lub wypełnienia formularza dla konkretnej usługi, dane Klienta umieszczane są w bazie danych osobowych Spółki, która jest ich administratorem. Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych na podstawie regulaminu oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek korzystania z usług oferowanych
przez Spółkę. Spółka oznacza dane, których podanie jest niezbędne dla świadczenia danych usług.
Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Spółkę także dla celów marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe Klienta mogą być przekazane firmie zajmującej się tłumaczeniami, w celu dokonania tłumaczenia złożonych dokumentów.
W procesie rejestracji lub składania formularza Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Spółki na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez Spółkę, w tym informacji o promocjach i zniżkach. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych lub w przypadku, gdy uległy one zmianie, Spółka może wstrzymać świadczenie usług do czasu aktualizacji danych.

Odpowiedzialność

Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
1. skutki zastosowania się Klienta do informacji o skutkach przepisów właściwego prawa podatkowego dla Klienta oraz do wyliczeń zobowiązań, należności lub ulg podatkowych podawanych orientacyjnie przez Spółkę; informacje o skutkach podatkowych zostały pozyskane przez Spółkę od podmiotu zajmującego się udzielaniem tego rodzaju opinii w zakresie prowadzonej przez siebie profesjonalnej działalności zawodowej, niemniej właściwe organy podatkowe mogą przyjąć odmienną interpretację przepisów. Spółka nie ponosi także odpowiedzialności za interpretacje przepisów
przyjęte przez organy podatkowe w indywidualnych sprawach Klientów ani za skutki zastosowania się Klientów do tych interpretacji;
2. za kompletność i prawdziwość danych podanych przez Klienta oraz za skutki podania nieprawdziwych danych
3. działania lub zaniechania jakichkolwiek osób trzecich, w szczególności za skutki informowania przez te osoby o potencjalnie szerszej niż wynikającej z niniejszego Regulaminu odpowiedzialności Spółki.
4. za działania podmiotów trzecich, na których wybór dokonany przez Klienta Spółka nie miała wpływu (np. operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu).
Przy świadczeniu usług Spółka działa w imieniu i na rzecz Klienta, co oznacza, że wszelkie zobowiązania i uprawnienia względem właściwych organów podatkowych obciążają lub przysługują bezpośrednio Klientowi, wobec czego Spółka nie jest adresatem żadnych decyzji organów podatkowych ani stroną żadnych postępowań podatkowych lub administracyjnych dotyczących Klienta.
Niniejsza umowa jest umową starannego działania, co oznacza, że Spółka nie gwarantuje osiągnięcia konkretnego rezultatu, a wyliczenia wysokości zobowiązań czy ulg podatkowych mają wyłącznie orientacyjny charakter. Spółka dokłada przy tym starań, by interes Klienta został zabezpieczony w jak najwyższym stopniu.
Klient akceptuje, że Spółka nie ma wpływu na treść i termin wydania decyzji przez właściwy organ w państwie zatrudnienia Klienta.

Okres obowiązywania umowy

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, gdy w chwili złożenia wypowiedzenia Spółka rozpoczęła świadczenie usługi dla Klienta, Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Spółki za faktycznie wykonane usługi, w wysokości 33% ceny usługi nie mniejszej niż 100 złotych.
Wypowiedzenie może zostać dokonane poprzez przesłane Spółce oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e-mail wskazany w Regulaminie lub na adres Spółki.
Spółka może wypowiedzieć Umowę, o ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny, z 7 dniowym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie przekazywane jest przez Spółkę za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą pisemną.
Spółce, o ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny, przysługuje prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu w trybie określonym niniejszym paragrafem.
Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu przez Spółkę uznaje się:
a. dostosowanie do przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług;
b. zmianę lub pojawienie się nowych podatków bądź opłat o charakterze publicznoprawnym związanych ze świadczeniem usług;
c. rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski i polecenia formułowane przez organy administracji publicznej;
d. poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług;
e. poprawę funkcjonalności usług;
f. zwiększenie konkurencyjności usług na rynku;
g. zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług;
Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od wysłania do Klientów pocztą elektroniczną informacji o zmianach.
Zmiany niniejszego Regulaminu wiążą Klienta od dnia ich wejścia w życie, jeśli Klient nie złoży sprzeciwu w terminie 7 dni od wysłania informacji o zmianie.
Złożenie sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powoduje rozwiązanie umowy z upływem dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian niniejszych zasad. Do zachowania terminu na złożenie sprzeciwu wymagane jest doręczenie pisma zawierającego sprzeciw do siedziby Spółki lub dostarczenia do Spółki wiadomości zawierającej sprzeciw pocztą elektroniczną na adres: bok@dorfin.pl najpóźniej do godz. 23:59:59 ostatniego dnia
terminu, ze wskazaniem, że wiadomość dotyczy rezygnacji z usług Spółki.
Dodanie nowych usług lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych usług nie wymaga zachowania trybu zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o aktualnych usługach dostępna jest w serwisie www.dorfin.pl .

Odstąpienie od umowy

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
Odstąpienie może zostać dokonane przez złożenie Spółce oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór znajduje się pod adresem: www.dorfin.pl/regulaminy. Oświadczenie może zostać przesłane Spółce m.in. drogą elektroniczną, na adres wskazany w niniejszym Regulaminie.
W wypadku, gdy na żądanie Klienta Spółka rozpoczęła świadczenie odpłatnych usług w ramach zawartej Umowy przed upływem terminu do odstąpienia, Klient ma obowiązek zapłaty za usługi faktycznie wykonane w wysokości 50% ceny usługi nie mniejszej niż 170 złotych. Klient ponosi koszty usług wykonanych na jego żądanie, ustalone zgodnie z Cennikiem.
Oświadczenie o żądaniu rozpoczęcia świadczenia usług, przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, składane jest poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenia w formularzu lub wyrażenie zgody w serwisie www.dorfin.pl .
Ze względu na fakt, że niniejsza umowa zawierana jest na odległość, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli Spółka przed złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i jednocześnie przed upływem terminu do odstąpienia od niniejszej umowy w pełni wykonała usługę po złożeniu przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o żądaniu rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

Postanowienia końcowe

Klient serwisu www.dorfin.pl zobowiązuje się powstrzymać, przy korzystaniu z serwisu www.dorfin.pl od wszelkich działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, działań naruszających dobra osobiste innych podmiotów, zamieszczania treści lub podejmowania zachowań bezprawnych, działań sprzecznych z dobrem Spółki i serwisu www.dorfin.pl . W szczególności Klient zobowiązuje się powstrzymać od podawania fałszywych danych
osobowych, wprowadzania do obrotu środków pieniężnych uzyskanych z bezprawnego źródła (tzw. pranie pieniędzy).
Wszelkie uregulowania, do których odwołuje się niniejszy regulamin, zamieszczone są na stronach internetowych www.dorfin.pl i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Pojęcia tu niezdefiniowane, a zdefiniowane w odrębnych uregulowaniach, mają znaczenie nadane im w tych odrębnych uregulowaniach.
Wszystkie prawa do treści serwisu www.dorfin.pl i formularzy są zastrzeżone dla Spółki. Prawa do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania części lub całości treści serwisu www.dorfin.pl , w tym wszystkich dostępnych danych w serwisie www.dorfin.pl podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z pózn. zm.). Wykorzystywanie danych z serwisu  www.dorfin.pl lub formularzy w celach komercyjnych lub niekomercyjnych odbywać się może wyłącznie za zgodą Spółki.

Załącznik nr 1 – ustawowy wzór odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: DORFIN Group Sp. z o.o. ul. Świętojańska 47/48, 80-840 Gdańsk, tel. 58 350 91 71 adres e-mail: bok@dorfin.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących
rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić